| A A A
polski
Europejski Fundusz Społeczny

Kapitał Ludzki

 
KURS PILOTA WYCIECZEK


WYMAGANE DOKUMENTY DO PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU:


-  Wniosek o dopuszczenie do egzaminu na kandydatów na pilotów wycieczek

-  Wniosek o nadanie uprawnień pilota wycieczek

-  3 fotografie (wymiary 3cm szerokość X 4cm długość)

-  Odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego (może być kopia poświadczona notarialnie lub rzez uczelnię)

-  Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz odbyciu praktyk

-  Oświadczenie własne o niekaralności

-  Świadectwo lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek, wystawione w trybie i zakresie określonym przepisami o badaniach lekarskich pracowników (Ośrodek Medycyny Pracy i Lecznictwa)

 Każda osoba, które pomyślnie zaliczyła część teoretyczną egzaminu (pisemną i ustną) przystępuje do części praktycznej egzaminu. Właściwy zespół egzaminacyjny informuje ją o miejscu i godzinie rozpoczęcia egzaminu praktycznego.


Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Departamentu Kultury Promocji i Turystyki w Warszawie, przy ul. Okrzei 35, pok. 306 lub pod numerem telefonu:  22/5979-547; www.mazovia.pl  (zakładka „Załatw sprawę w urzędzie", punkt 11)