| A A A
polski
Europejski Fundusz Społeczny

Kapitał Ludzki

 
REGULAMIN

REGULAMIN REKRUTACJI I  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Pilot wycieczek i Przewodnik turystyczny”

                                            

I.INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie,
  pt.   „Pilot wycieczek i Przewodnik turystyczny”, zwanym dalej Projektem.
 2. Projekt nr POKL.06.01.01- 14-416/09, pt. „Pilot wycieczek i Przewodnik turystyczny ” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 3. Projekt realizuje Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora z siedzibą w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 17.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2010 r. do 30.06.2011 r.
 5. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona i wynosi 75 osób, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.01- 14-416/09.
 6. Głównym celem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji w zawodzie pilot wycieczek oraz przewodnik turystyczny przez 50 osób ( w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn) tj. 70 % uczestników, pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących obszar północnego Mazowsza, do dnia 30.06.2011 r.
 7. W ramach projektu przewiduje się wsparcie w postaci szkoleń zawodowych w zakresie:

a)     Pilot wycieczek

b)    Przewodnik turystyczny

 1. Wsparcie dodatkowe obejmie:

a)     stypendium za udział w szkoleniu w wysokości 4 zł brutto za 1 godzinę szkolenia,

b)    wyżywienie w trakcie zajęć,

c)     opiekę nad dzieckiem do lat 7 w trakcie trwania kursu,

d)    opłatę za jeden (pierwszy) egzamin państwowy.

(opłata zostaje zrefundowana Uczestnikowi na podstawie oryginału dowodu wpłaty za egzamin).

 

 1. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Biuro projektu:

Biuro Projektów Akademii Humanistycznej, ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk,

tel. 23 692 97 46, e-mail: biuroprojektow@ah.edu.pl

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 1. W Projekcie mogą brać udział osoby spełniające następujące warunki:

a)     są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne, bądź nie są zarejestrowani, ale pozostają bez zatrudnienia (osoba nieaktywna zawodowo),

b)    nie świadczą pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,

c)     zamieszkują obszar północnego Mazowsza, powiaty: mławski, przasnyski, ostrołęcki, ciechanowski, makowski, płoński, pułtuski, wyszkowski,

d)    nie są ubezpieczeni w KRUS – ie,

e)     nie studiują w systemie dziennym,

f)     posiadają co najmniej średnie wykształcenie,

g)    posiadają pełną sprawność ruchową, zdrowie fizyczne i psychiczne.

      2. W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowane osoby spełniające następujące kryteria

          dodatkowe:

a)     kryterium płci (pierwszeństwo będą miały kobiety),

b)    wieku (pierwszeństwo dla osób pow. 45 r. ż.)

c)     kryterium zamieszkania ( pierwszeństwo będą miały osoby z terenów wiejskich).

Pierwszeństwo będą miały osoby, które spełniają najwięcej przedstawionych kryteriów.  

 

III. ZASADY PROWADZENIA REKRUTACJI

 

 1. Rekrutację uczestników projektu prowadzi osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń w okresie minimum od 01.03.2010 r. do 30.04.2010 r. (lub dłużej wg. potrzeb) oraz od 01.08.2010 do 31.10.2010.
 2. Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem: mailingu bezpośredniego do absolwentów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, kolportażu ulotek informacyjnych oraz plakatów promujących projekt, linków na stronach internetowych instytucji i organizacji zaprzyjaźnionych z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, odwołujących do strony do strony projektu: www.pilot.ah.edu.pl, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej.
 3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie wypełnionego kompletnie i podpisanego formularza zgłoszeniowego, który osoba zainteresowana może pozyskać:

a)     z ulotek kolportowanych na terenie w/w powiatów,

b)    pobierając formularz ze strony internetowej.

 1. Podanie we formularzu danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie jest dobrowolne, jednak odmowa w tym zakresie jest równoznaczna z brakiem możliwości zakwalifikowania do projektu, a zatem uniemożliwia udzielenie wsparcia w ramach projektu.
 2. Formularz zgłoszeniowy może być złożony/zgłoszony:

a)     bezpośrednio w Biurze Projektów Uczelni przy ul. Daszyńskiego 17;

b)    drogą pocztową na adres realizatora projektu;

c)     drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.pilot@ah.edu.pl.

 1. Każda osoba chętna, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach projektu.          

 

IV. KWALIFIKOWANIE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

 1. Kwalifikacja do udziału w projekcie będzie prowadzona na podstawie zgromadzonych w Biurze Projektu wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.
 2. W przypadku liczby zgłoszeń ważnych (formularz zgłoszeniowy - osoba spełniająca kryteria) większej, niż liczba miejsc oferowana w ramach danego szkolenia o zakwalifikowaniu decydują kryteria wymienione w pkt. II.2 niniejszego regulaminu.
 3. Pierwszeństwo będą miały osoby, które spełnią więcej przedstawionych kryteriów.

W przypadku, gdy liczba osób w równym stopniu spełniających kryteria dodatkowe przekroczy limit miejsc w grupie, elementem decydującym będzie termin zgłoszenia.

 1. Jeżeli selekcja opisana powyżej jest niewystarczająca z uwagi na identyczną datę wpływu zgłoszeń, dalszej selekcji dokonuje się na zasadzie wyboru losowego.
 2. Po zakwalifikowaniu na dane szkolenie liczby osób zgodnej z liczbą oferowanych miejsc sporządza się:

a)     listę podstawową uczestników szkolenia;

b)    listę rezerwową osób chętnych do odbycia szkolenia ( pozostałe osoby, które spełniają kryteria udziału).

 1. Osoby zakwalifikowane na listę rezerwową stanowią zaplecze w przypadku konieczności uzupełniania stanu podstawowego uczestników szkolenia, w razie ewentualnej rezygnacji uczestnika bądź braku możliwości uczestnictwa z przyczyn nieprzewidzianych.
 2. Możliwe  jest oferowanie osobom z listy rezerwowej udziału w szkoleniu w innym terminie, bądź też oferowanie  udziału w szkoleniu innego rodzaju. 
 3. Biuro Projektów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora telefonicznie, drogą elektroniczną lub mailową zawiadamia wybranych kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie i informuje ich o terminie i miejscu przeprowadzenia kwalifikacji ostatecznej oraz odbywania szkolenia.
 4. Uczestnik projektu w dniu prowadzenia kwalifikacji ostatecznej do projektu, przekazuje Specjaliście ds. rekrutacji i szkoleń wymagane dokumenty:

       a) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy(dotyczy osób zarejestrowanych, jako bezrobotne lub poszukujące pracy),

       b) 2 fotografie,

       c) ksero dowodu osobistego.

 

V. PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:

a)     udziału w szkoleniu, do którego się zakwalifikował,

b)    otrzymania wsparcia towarzyszącego, o którym mowa w pkt. I pkt. 8 niniejszego regulaminu,

c)     otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych,

d)    otrzymania świadectwa potwierdzającego uczestnictwo w danym szkoleniu,

e)     pomocy w trakcie udziału w projekcie ze strony Specjalisty ds. rekrutacji i szkoleń pełniącego funkcję opiekuna grupy,

f)     usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach w wymiarze nie większym niż 10 % wszystkich godzin wsparcia,

g)    rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

- rezygnacja została zgłoszona do Biura Projektów w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć bez podania przyczyny,

- rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie od stosownej instytucji (np. zwolnienie lekarskie).

 

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 

Każdy Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

a)     złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

b)    przestrzegania regulaminu projektu,

c)     uczestniczenia w zajęciach przewidzianych w niniejszym projekcie oraz potwierdzania tego faktu własnoręcznymi podpisami na przygotowanych w tym celu listach,

d)    wypełniania w trakcie trwania projektu ankiet ewaluacyjnych oraz testów sprawdzających,

e)     usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w ciągu 3 dni od zaistnienia zdarzenia,

f)     poinformowania Biura Projektów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora o zmianie swojego statusu (patrz: pkt. II Warunki uczestnictwa w projekcie),

g)    uaktualniania danych osobowych w trakcie trwania projektu,

h)     W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zajęciach z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowień zwartych w regulaminie(np. nieobecność na zajęciach) uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych.

 

VII. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

 

1.     Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.

2.     Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Biuro Projektów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach, umowie o dofinansowanie, bądź we wniosku o dofinansowanie.

3.     Regulamin zmienia Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.

4.     O wszelkich zmianach Regulaminu Biuro Projektów Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora zobowiązuje się każdorazowo poinformować Uczestników projektu.

 

Wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.